இந்த எழுத்தாளரின் சுவடுகள் Hari Chennai

ஹரி, சென்னையில் வாழும் தற்பால்க்காதலன்.. கனவுக்காரன்...