இந்த கோர்வைக்கான சுவடுகள் Kalki

மூன்றாம் பாலின அங்கீகாரம்: வெற்றிக்குப்பின்னால் தமிழ் திருநங்கைகள்

Kalki documents the contribution of transwomen from Tamil Nadu to the recognition of transgender rights, as reflected in the April 15, 2014, Supreme ruling of Supreme Court in NALSA vs. Union of India.